Duplicate files finder 8.2

Duplicate File Finder for Pro Engineer 2.0

Primitive Duplicate Finder 1.11

Primitive Duplicate Finder 2.0

Duplicate File Finder 5.3

Free Duplicate Finder 5.1.0.0

DupScout 5.3.16

DupScout 3.6.14

DupScout 4.5.18